ŠKOLNÍ JÍDELNAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Platby

Platby za stravné se provádí bezhotovostně přes bankovní účet a po dohodě s vedoucí jídelny i hotovostně v kanceláři vedoucí ŠJ.

1. Inkasem z účtu – platí se na měsíc dopředu, platba musí být na školním účtu do posledního pracovního dne měsíce před placeným měsícem (pokud rodič platí stravné na měsíc duben, musí být peníze na účtu školy do posledního pracovního dne března).

Povinností rodičů je zajistit na svém účtu dostatek peněz, aby platba proběhla včas.

Rodiče zajistí dostatečný limit pro čerpání stravného – doporučeno 1000,- Kč, aby mohlo inkaso proběhnout. Jestliže se tak přesto nestane a inkaso z nějakých důvodů neproběhne, dítě nemůže být na obědy přihlášeno, dokud nebude stravné zaplaceno.

Rodiče v bance sjednají souhlas s inkasem pro strhávání stravného a doklad o tom přinesou vedoucí školní jídelny.

Číslo sběrného účtu pro školu ZŠ a MŠ Chyňava: 51-4868720297/0100

2. Hotově – stravné se platí na měsíc dopředu, peníze se vybírají ode dne oznámení výše stravného rodičům nejpozději do posledního pracovního dne téhož měsíce. Pokud požadovaná částka nebude uhrazena do posledního pracovního dne v měsíci, bude strávníkovi zablokován výdej stravy, dokud stravné nezaplatí.

Platit se může od 6.30 do 11.30 hodin každý pracovní den v kanceláři ZŠ Chyňava vedoucí školní jídelny.

Pokud strávník zaplatí včas stravné na další měsíc dopředu, je od 1. dne nového měsíce automaticky přihlášen ke stravování. Odpadá tedy starost s přihlášením dítěte na nový měsíc, ale je naopak nutno dbát na včasné odhlášení, pokud obědy nechce.

První stravné v novém škol. roce se platí v srpnu (do 31. 8. 2022) podle věkové kategorie strávníka:

kategorie do 6 let 943,- Kč (na 23 dní) (2x svačina, oběd)
kategorie 7 let 966,- Kč (2x svačina, oběd)
kategorie 7-10 let 552,- Kč
kategorie 11-14 let 575,- Kč
zaměstnanci 690,- Kč

 

Změnu způsobu placení stravného (hotovostně / bezhotovostně) je nutno nahlásit minimálně měsíc předem.

Povinností rodičů je zaplatit včas a řádně za stravné.

Výši placené částky si rodič musí před platbou překontrolovat, případné nejasnosti nebo reklamaci výše částky uplatnit u vedoucí jídelny co nejdříve, maximálně do 30 dnů od platby.

Při nerespektování termínu zaplacení stravného do posledního pracovního dne v měsíci nebude dítě moci navštěvovat školku a to až do uhrazení všech pohledávek v plné výši.

Ředitelka školy má právo ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce na opakované neuhrazení plateb v mateřské škole (§ 35 škol. zákona č. 561/2016 – viz. školní řád, nástěnka školy).

Stravné se platí vždy v termínu od 15. do posledního příslušného měsíce na měsíc následující.

Bankovní spojení (číslo účtu): 51-4868720297/0100 Komerční banka
Telefon do školní jídelny: 722 279 436