ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Omlouvání dětí ze ŠD

Pro případ, že vaše dítě budete potřebovat uvolnit ze ŠD v jiném čase, než který má uveden na zápisovém lístku nebo pokud dítě bude mimořádně odcházet samo, či nastane jakákoliv jiná změna v odchodu dítěte (např. bude dítě vyzvedávat mimořádně jiná osoba, než která je uvedena na zápisovém lístku apod.), je v sekci Dokumenty ŠD připraven tiskopis „Omluvenka do ŠD“. Tu prosím vyplňte a pošlete po svém dítěti, případně vhoďte ráno do krabičky ve vestibulu školy. Bez řádné omluvenky (může být i rukou psaná + podpis + datum) nemůžeme dítě uvolnit jinak, než má uvedeno v přihlášce do ŠD (zápisovém lístku).

 

VZOR OMLUVENKY (pokud dítě odchází samo nebo s doprovodem):

Omluvenka do školní družiny

Moje dítě ……………………………………………….. půjde dne …………………. ze ŠD v ……… hod. Odchází samo/v doprovodu*…………………………….. Od této doby přebírám za své dítě veškerou zodpovědnost.

Datum………………… Podpis zákonného zástupce……….…………………………

*nehodící se škrtne. V případě doprovodu uveďte, kdo bude dítě vyzvedávat.

 

VZOR OMLUVENKY (omluva nepřítomnosti):

Omluvenka do školní družiny

Moje dítě ……………………………………………….. od ………. do…………………. nebude ve ŠD z důvodu…………………………………………………………………..

Datum………………… Podpis zákonného zástupce………………………………