ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

O naší družině

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6,30 hod do 7,35 ( příchod do 7,15 hod) zajišťuje Vladimíra Landová.

Odpolední družina: od konce vyučování zajišťují vedoucí vychovatelka Lenka Macháčková (do 17.00), dále pak vychovatelé Lucie Faltejsková (do 15.00), Josef Štol (do 17.00) a Jakub Vopelák (do 15.00).

Vyplněné zápisní lístky s označenou dobou pobytu žáka v družině a s podpisem rodičů eviduje vedoucí vychovatelka.

Žáci, kteří budou z vážných důvodů odcházet ze ŠD jinak, než mají v zápisovém lístku, budou mít napsaný lístek s datem a hodinou odchodu. Lístek bude podepsaný rodičem. Bez tohoto lístku nebudou uvolněni.

Je potřeba, aby děti odcházely ze ŠD buď mezi 12:30 až 13:30 nebo až po 15:00 hodině a později. Mezi 13:30 až 15:00 hodinou mohou být děti na pobytu venku mimo areál školy, případně na školní zahradě.

Na zájmové kroužky si žáky z družiny vyzvedávají příslušní vyučující. Po skončení kroužku žáky opět předají vychovatelům, případně pošlou domů, pokud to má žák takto uvedeno v zápisovém lístku.

Platba za ŠD pro školní rok 2023/24 činí 200,- Kč/měsíc  za každé přihlášené dítě. Způsob platby je stanoven na dvě částky a to následovně:

a) 1. splátka splatná do 15.9. 2023 ve výši 800,- Kč (pokrývá září až prosinec 2023)

b) 2. splátka splatná do 15.1. 2024 ve výši 1.200,- Kč (pokrývá leden až červen 2024)

Platit můžete buď na účet školy 51-4868720297/0100, do poznámky v platbě uveďte „ŠD a jméno dítěte“ nebo hotově v úředních hodinách paní hospodářky Ing. Lánové a to po předchozí domluvě.