ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Školní poradenské pracoviště

Základní údaje o škole ve školním roce 2023/2024
Základní škola a mateřská škola Chyňava

počet tříd: 5
počet žáků: 110
počet pedagogických pracovníků ZŠ : 19

Členové školního poradenského pracoviště

Funkce Jméno Kontakty
Výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Hamousová
(absolvovala specializační studium pro výchovné poradce )
hamousova.vladimira@seznam.cz
775 170 759
Speciální pedagog Mgr. Monika Nováková monikaa.nov@gmail.com
tel. 725 082 498
Školní metodik prevence Iva Šenovská iva.senovska@zschynava.cz
Ředitelka školy Ředitelka školy hamousova.vladimira@seznam.cz
775 170 759

 

 

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB
Poradenské pracoviště
Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb. (Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních) ve znění pozdějších předpisů. Na naší
škole působí v rámci školního poradenského pracoviště výchovný poradce a metodik
prevence sociálně patologických jevů, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a
dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Program poradenských služeb ve škole

1. Základní charakteristika služeb
Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovný
poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a jednotliví třídní učitelé. Za
poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.
Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
v platném znění.
Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo
výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a
poskytnuté  péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Žák a jeho zákonný zástupce musí  být školou předem srozumitelně a jednoznačně
informován o:
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze,
rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které
mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následků, pokud tato
služba nebude poskytnuta,
c) právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva
žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků
Standardní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro
poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce.
Souhlasu není  třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v
případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Výchovný poradce
Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a
profesní cestě žáků, kteří ukončili docházku v 5. ročníku – pomoc a podpora studia na
víceletých gymnázií a doporučení vhodných škol se zaměřením na obory zájmu žáka.
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při
zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě,
kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření
v 1. stupni.
3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve
škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti
1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
a) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
b) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami,
c) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
d) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým
pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách přestupu a rozhodování
žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
4. Pomoc při přestupech žáků v 5. ročníku.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v
regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a
jejich zákonným zástupcům.
6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného
poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence
Metodické a koordinační činnosti
Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního
programu školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a
xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a
dalších projevů rizikového chování.
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového
chování.
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování.
Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-
vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání.
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je
prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v
kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v
poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými
pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
Informační činnosti
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné
péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky,
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence,
center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných

preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů
prevence.
Poradenské činnosti
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování
péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.

Třídní učitel
– podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky ve třídě
– vede žáky k dodržování školního řádu
– zajišťuje spolupráci školy s rodiči
– vede dokumentaci o žácích
– spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence soc. pat. jevů

3. Kvalifikační standardy poradenských pracovníků
Kvalifikační standardy jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, v platném znění.

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole
Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
Každý z poradenských pracovníků má stanoveny konzultační hodiny.