ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Naše družina

O naší družině

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Naše družina má čtyři oddělení s kapacitou maximálně 100 žáků.

Máme k dispozici čtyři místnosti. V přízemí budovy školy sídlí druhé oddělení a v prvním patře školy pak oddělení první a třetí a čtvrté. Tyto místnosti zároveň slouží jako učebny. Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem. Pro pobyt venku máme velkou zahradu s průlezkami, houpačkami, pískovištěm a tabulí na kreslení. Můžeme jít také na velké sportovní hřiště nebo na procházku do přírody.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6,30 hod do 7,35 ( příchod do 7,15 hod) zajišťuje Vladimíra Landová.

Odpolední družina: od konce vyučování zajišťují vedoucí vychovatelka Lenka Macháčková (do 16.30), dále pak vychovatelé Lucie Faltejsková (do 14.30), Josef Štol (do 16.30) a Jakub Vopelák (do 14.00). Lenka Macháčková a Josef Štol přebírají ve 14.00 děti z 3. oddělení a ve 14.30 děti ze 4. oddělení.

Vyplněné zápisní lístky s označenou dobou pobytu žáka v družině a s podpisem rodičů eviduje vedoucí vychovatelka.

Žáci, kteří budou z vážných důvodů odcházet ze ŠD jinak, než mají v zápisovém lístku, budou mít napsaný lístek s datem a hodinou odchodu. Lístek bude podepsaný rodičem. Bez tohoto lístku nebudou uvolněni.

Je potřeba, aby děti odcházely ze ŠD buď mezi 12:30 až 13:30 nebo až po 15 hodině a později. Mezi 13.30 a 15. hodinou mohou být děti na pobytu venku mimo areál školy, případně na školní zahradě.

Na zájmové kroužky si žáky z družiny vyzvedávají příslušní vyučující. Po skončení kroužku žáky opět předají vychovatelce.

Platba za ŠD pro školní rok 2022/23 činí 200,- Kč/měsíc  za každé přihlášené dítě. Způsob platby je stanoven na dvě částky a to následovně:

a) 1. splátka splatná do 15.9. 2022 ve výši 800,- Kč (pokrývá září až prosinec 2022)

b) 2. splátka splatná do 15.1. 2023 ve výši 1.200,- Kč (pokrývá leden až červen 2023)

Platit můžete buď na účet školy 51-4868720297/0100, do poznámky v platbě uveďte „ŠD a jméno dítěte“ nebo hotově v úředních hodinách paní hospodářky Ing. Lánové a to po předchozí domluvě.

 

Další informace jsou podrobněji zpracované ve Vnitřním řádu školní družiny, který naleznete v sekci „Dokumenty„.

 

Fotografie z naší činnosti sledujte průběžně ve fotogalerii.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Omlouvání dětí ze ŠD

Akce ŠD

Kroužky ŠD